Wynajem mieszkania z pomocą aktu notarialnego

Umowa najmu może okazjonalnie zostać zawarta przez osobę fizyczną, która nie jest właścicielem lokalu. Jeżeli obecnie wynajmujemy mieszkanie, to przede wszystkim musimy złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego. Odpowiednią ofertę usług notariusza znajdziemy pod adresem – www.kulakowscy.com. Należy także wykazać inny lokal, w którym będziemy mogli zamieszkać w razie obowiązku opróżnienia lokalu.

Zasady dotyczące umowy najmu okazjonalnego

W umowie najmu okazjonalnego niezwykle ważne jest ustalenie czasu trwania umowy, a także zastrzeżenie formy pisemnej. Właściciel lokalu może uzależnić zawarcie umowy najmu okazjonalnego od wypłacenia przez najemcę zwrotnej kaucji, która w pewien sposób ma zabezpieczyć zarówno ewentualne koszty egzekucji jak i należności przysługujące właścicielowi.

Opłącanie najmu okazjonalnego

Właściciel ma obowiązek zwrotu kaucji najemcy w terminie jednego miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, oczywiście dokonując wszelkich potrąceń. Właściciel posiada uprawienia do podwyższenia czynszy, ale podwyżka może nastąpić jedynie na zasadach jakie obie strony określiły w umowie.

Szczegóły dotyczące umowy najmu

Poszczególne strony zawierające umowę najmu muszą zwrócić uwagę na oznaczenie stron z podaniem danych osobowych, między innymi PESEl, imion i nazwisk.

I. Oprócz tego ważne jest dokładne oznaczenie czasu trwania umowy jak również terminu wypowiedzenia.

II. Musimy też ustalić wysokość kaucji, wysokość czynszu a także innych opłat raz z podaniem sposobu ich uiszczania.

III. W dokumencie należy podać także prawa i obowiązki stron. Tak skonstruowana umowa ma na celu uniknięcie wszelkich nieporozumień. Do umowy czasami dołącza się oświadczenie w formie aktu notarialnego złożone przez najemcę, a także oświadczenie właściciela lokalu o tytule prawnym do lokalu.

Dlaczego warto podpisać umowę najmu?

Dobrze przygotowana umowa jest w stanie ochronić zarówno interesu osoby wynajmującej lokal jak i najemcy. Pamiętajmy, że im bardziej szczegółowa umowa, tym mniejsze prawdopodobieństwo wyniknięcia w późniejszym czasie przeróżnych sporów z tytuły ewentualnych nieścisłości.

Prawa i obowiązki stron

Będąc najemcą, ale i osobą wynajmującą lokal mamy zarówno swoje prawa jak i obowiązku do których powinniśmy się dostosować. Wiele zależy od ustaleń stron. W umowie może znaleźć się zapis dotyczący obowiązku zapewnienia odpowiedniego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem. Obowiązkiem najemcy natomiast może być utrzymanie wynajętego lokali we właściwym stanie technicznym. Najemca może być też zobowiązany do dokonywania drobnych napraw i konserwacji związanych z tak zwanym bieżącym użytkowaniem lokalu. Dla bezpieczeństwa dobrze jest także spisać w specjalnym protokole opis stanu technicznego lokalu. Tego typu informacje pozwolą właściwie reagować w danej sytuacji. Należy zdawać sobie sprawę, że umowa najmu jest regulowana przepisami kodeksu cywilnego dlatego powinna być sporządzona w formie pisemnej.