Pojęcie strategii rozwoju

Różne ujęcia strategii rozwoju

Definicja strategii rozwoju nie jest jednoznaczna, różni badacze, w róży sposób określają czym jest strategia rozwoju.

Strategia rozwoju firmy według Chandlera

A. D. Chandler mówi, że strategia rozwoju polega na określeniu długoletnich planów i celów firmy, przyjęcie konkretnych kierunków działań oraz taka alokacja zasobów, które umożliwiają realizację określonych celów.

Strategia rozwoju firmy według Mintzberga

H. Mintzberg uznaje natomiast, że strategia rozwoju jest to kształtowanie relacji z otoczeniem przy pomocy spójnych, przyjętych przez organizację wzorców.